ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
(Μέλη ΔΕΠ/
ΣΕΠ)


ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) LLP-Erasmus της ΕΕ είναι διάδοχος του ευρωπαϊκού προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Τέθηκε σε εφαρμογή την 1.1.2007 (αριθμ. 1720/2006/ΕΚ της 15.11.2006 απόφαση του ΕΚ και του Συμβουλίου της Ευρώπης). Η Γενική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία αφορά όλες τις δράσεις δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ στις 20.12.2006.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΕΜΣ) είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ).

Επιχειρησιακοί στόχοι του Erasmus είναι:
1. H κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, ΣΕΠ)
2. Η συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η κινητικότητα Μελών ΔΕΠ/ΣΕΠ για Διδασκαλία περιλαμβάνει:
- μία ελάχιστη διάρκεια 5 διδακτικών ωρών/εβδομάδα και μέγιστη διάρκεια 6 εβδομάδες,
- την ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής,
- προσυμφωνημένο και υπογεγραμμένο πρόγραμμα διδασκαλίας απο το Ιδρυμα προέλευσης και υποδοχής.

Σημείωση
:

Για την ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής απαιτείται να δημιουργηθεί το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ και του ΑΕΙ Υποδοχής. Προς τούτοις είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του συμφωνητικού συνεργασίας (Bilateral Agreement) από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus του ΕΑΠ, κατόπιν πρότασης του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ/ΣΕΠ, κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου - Μαρτίου του προηγούμενου έτους της ενεργοποίησης της επίσκεψης.

Συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες
Οι χώρες της Ε.Ε., Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Τουρκία και Λιχτενστάιν.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μετά τη γνωστοποίηση του προγράμματος LLP-Erasmus του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση ενδιαφέροντος για διδασκαλία και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στo Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΑΠ (υπόψη κας Καφέζα, email: erasmus@eap.gr Θεμα: αίτηση ενδιαφέροντος για κινητικότητα καθηγητών).
Ακολούθως, οι συντονιστές Erasmus κάνουν την επεξεργασία και αξιολόγηση των αιτήσεων και προβαίνουν στην επιλογή, η οποία λαμβάνει υπ'οψιν την ισοκατανομή των θέσεων στα προγράμματα σπουδών και στις σχολές του ΕΑΠ τα τελευταία χρόνια. Πριν απο την αναχώρησή των διδασκόντων για το εξωτερικό, καλούνται να καταθέσουν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τη Σύμβαση Κινητικότητας Διδασκόντων.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Λόγω περιορισμένης χρηματοδότησης, το κατ'αποκοπή συνολικό ποσό ανά υποτροφία κυμαίνεται γύρω στα 600 ευρώ.
Για την καταβολή της αποζημίωσης στους διδάσκοντες θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΑΠ (υπόψη κας Καφέζα) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής που να φαίνεται η συνάφεια με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους,
- εισιτήρια και boarding cards που να φαίνονται οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης,
- βεβαίωση (με υπογραφή και σφραγίδα) του Πανεπιστημίου Υποδοχής ότι «...ο/η .κος/κα..δίδαξε στο Τμήμα .. του Πανεπιστημίου .. επί ... ώρες (το ελάχιστο είναι 5 ώρες) σε φοιτητές του προπτυχιακού/μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με θέμα.....»
- συμπληρωμένη έκθεση πεπραγμένων διδασκόντων σε ειδικό έντυπο.
O Διδάσκων θα λάβει τα οδοιπορικά του έξοδα με την προσκόμιση των αντίστοιχων εισιτηρίων (τιμολόγιο και boarding cards) και επιπλέον ένα ανώτατο ποσό διαβίωσης ανάλογα με τη χώρα υποδοχής και τις ημέρες παραμονής του.

Αναλυτικά Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αναλυτικά η μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής, εδώ.