ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
(Μέλη
ΔΕΠ/ ΣΕΠ & Διοικητικό Προσωπικό)


ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) LLP-Erasmus της ΕΕ είναι διάδοχος του ευρωπαϊκού προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Τέθηκε σε εφαρμογή την 1.1.2007 (αριθμ. 1720/2006/ΕΚ της 15.11.2006 απόφαση του ΕΚ και του Συμβουλίου της Ευρώπης). Η Γενική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία αφορά όλες τις δράσεις δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ στις 20.12.2006.
Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΕΜΣ) είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ).

Η επιμόρφωση Μελών ΔΕΠ/ΣΕΠ περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε σεμινάρια, workshops (ομάδες εργασίας). Προϋποθέτει την ύπαρξη προσυμφωνημένου προγράμματος εργασίας για διάστημα απο 1 έως 6 εβδομάδες.

Η επιμόρφωση του Διοικητικού Προσωπικού περιλαμβάνει την εκμάθηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσω αποσπάσεων μικρής διάρκειας και  επισκέψεων μελέτης. Προϋποθέτει την ύπαρξη προσυμφωνημένου προγράμματος εργασίας.

Σημειώσεις:
(1) Για την ύπαρξη Διμερούς Συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής απαιτείται να δημιουργηθεί το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ και του ΑΕΙ Υποδοχής. Προς τούτοις είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του συμφωνητικού συνεργασίας (Bilateral Agreement) από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus του ΕΑΠ, κατόπιν πρότασης του ενδιαφερόμενου μέλους, κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ Σεπτεμβρίου - Μαρτίου του προηγούμενου έτους της ενεργοποίησης της επίσκεψης.
(2) Η κινητικότητα για επιμόρφωση θεωρείται ως ποσόστωσης της κινητικότητας των φοιτητών.

Συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες
Οι χώρες της Ε.Ε., Νορβηγία, Ισλανδία, Τουρκία και Λιχτενστάιν.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μετά τη γνωστοποίηση του προγράμματος LLP-Erasmus του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους κατά μήνα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση ενδιαφέροντος και να την υποβάλλουν (ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά) στo Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΑΠ (υπόψη κας. Καφέζα, email: erasmus@eap.gr Θεμα: Αίτηση ενδιαφέροντος για Eπιμόρφωση). Ακολούθως, οι συντονιστές Erasmus κάνουν την επεξεργασία των αιτήσεων και προβαίνουν στην επιλογή.

Αμέσως μετά από την έγκριση διαθεσιμότητας υποτροφιών από το ΙΚΥ ειδοποιούνται οι επιλεγέντες. Πριν απο την αναχώρησή τους για το εξωτερικό, οι συμμετέχοντες καλούνται να καταθέσουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας Προσωπικού για Επιμόρφωση.

- Αναλυτικά η μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής για ΔΕΠ/ΣΕΠ, εδώ.
- Αναλυτικά η μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής για Διοικητικό Προσωπικό, εδώ.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Ισχύει ακριβώς οτι και στην περίπτωση της κινητικότητας διδασκόντων.