ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΡ (για μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ)

Πρόκειται για βραχύχρονα Προγράμματα διδασκαλίας διάρκειας από 10 ημέρες μέχρι 6 εβδομάδες. Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές (μέλη ΔΕΠ ή ΣΕΠ) και παρακολουθούνται από φοιτητές πανεπιστημίων ή ΤΕΙ τουλάχιστον τριών διαφορετικών χωρών που κατέχουν απαραιτήτως Πανεπιστημιακό Χάρτη ERASMUS. Επιλέξιμες χώρες είναι οι χώρες μέλη της Ε.Ε., Ελβετία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Τουρκία. Συνολική διάρκεια προγράμματος είναι 3 χρόνια (αίτηση ανανέωσης κάθε χρόνο).

Είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή τουλάχιστον 10 φοιτητών με μέγιστο αριθμό 60.
Το ΙΡ δεν είναι ερευνητικό πρόγραμμα και ούτε σκοπό έχει την οργάνωση συνεδρίων. Προσφέρει την πρόσβαση στη γνώση, ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη ικανοτήτων.

Οι στόχοι του ΙΡ είναι οι εξής:

- η διδασκαλία ειδικών θεμάτων που δεν προσφέρονται συνήθως στα Προγράμματα Σπουδών μεμονωμένων Ιδρυμάτων.

- οι φοιτητές και καθηγητές να εργάζονται σε πολυεθνικές ομάδες,

- η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το περιεχόμενο διδασκαλίας,

- η δημιουργία νέας προσέγγισης προγραμμάτων διδασκαλίας (π.χ. δοκιμή νέων διδακτικών μεθόδων σε μια πολυεθνική τάξη).

Το IP συνήθως διοργανώνεται στην χώρα του Ιδρύματος-Συντονιστή. Μπορεί όμως να είναι ο συντονιστής σε άλλη χώρα και σε άλλη να διεξάγεται το Πρόγραμμα ή να υπάρχει ταυτόχρονη διδασκαλία με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης χρησιμοποιώντας τα πλεονεκτήματα του e-learning.

Τα Καθήκοντα του Συντονιστή είναι η οργάνωση του εντατικού προγράμματος και άλλα πρακτικά ζητήματα (οργάνωση μετακινήσεων, διαμονή συμμετεχόντων, υποβολή εκθέσεων).
Τα Καθήκοντα των Εταίρων είναι η Συμμετοχή στη διαμόρφωση του προγράμματος διδασκαλίας και η Οργάνωση πρακτικών ζητημάτων για τους φοιτητές και διδάσκοντες του Ιδρύματός τους.

Οι προτεραιότητες είναι οι εξής:
- προγράμματα που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και συμβάλλουν στη διάδοση γνώσης σε ταχέως εξελισσόμενους τομείς της επιστήμης,

- δυνατότητα ένταξης των IP στο Πρόγραμμα Σπουδών των συμμετεχόντων φοιτητών, ιδιαίτερα εάν αποτελούν μέρος προγραμμάτων σπουδών που μπορούν να οδηγήσουν σε διπλό ή κοινό τίτλο σπουδών, ή Erasmus-Mundus Μaster,

- αναγνώριση του συστήματος ECTS,

- IP που δεν απαιτούν μακρόχρονη παραμονή των φοιτητών στο εξωτερικό,

- ΙΡ που έχουν διαθεματική προσέγγιση,

- χρησιμοποιούν ΙCT tools (τεχνολογίες πολυμέσων) για την προετοιμασία του Εντατικού Προγράμματος και την πρόσβαση σε αυτό, μετά τη λήξη του, μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας,

- οργανώνεται από Ιδρύματα της Περιφέρειας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: έξοδα συμμετοχής των φοιτητών του Ιδρύματος-Συντονιστή, έξοδα πολιτιστικού προγράμματος, έξοδα ταξιδίου και διαμονής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και προσωπικού που εργάζεται για το IP κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και αξιολόγησης - αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του, εκτυπώσεις, μεταφράσεις, ενοικίαση χώρου στον οποίο διεξάγεται το IP, ενοικίαση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, γραμματειακή υποστήριξη, έξοδα επικοινωνίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (κατ' αποκοπή χρηματοδότηση, καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα και ανακοινώνεται κατά έτος ανά διδάσκοντα και φοιτητή.

ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

βάσει πραγματικών δαπανών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Κάθε μέλος ΔΕΠ / ΣΕΠ του ΕΑΠ μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την ένταξή του στο πρόγραμμα Erasmus IP, με καταληκτική ημερομηνία που καθορίζεται κάθε φορά απο την Εθνική Μονάδα ΙΚΥ (βλέπε αναλυτικά http://www.iky.gr).