Τελευταία Νέα

Μαρ. 2014 - Υποβολή Αιτήσεων ERASMUS+ 2014- 2015 (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το νέο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+ 2014- 2015.

 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές πληροφορίες και να αποστείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τόσο ταχυδρομικά (στο Τμήμα Εκπαίδευσης/ Γραφείο ERASMUS+  του ΕΑΠ  - Υπόψη κας. Καφέζα ) όσο και ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@eap.gr).

Ως προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η Δευτέρα 21 Απριλίου 2014 (σφραγίδα ΕΛΤΑ). Αιτήσεις που δεν θα έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά έως και την λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν θα εξεταστούν.    

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΝΤΥΠΑ
Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές: Πληροφορίες
Κριτήρια Μοριοδότησης Αιτήσεων
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Αίτηση Ενδιαφέροντος Φοιτητή, Α.Ε. 2014- 2015

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα για Προπτυχιακούς Φοιτητές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ/ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.

 

Δεκ. 2013 - Υποβολή Αιτήσεων ERASMUS 2013- 2014 (Υποψήφιοι Διδάκτορες)

Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΕΑΠ που θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν τμήμα της έρευνας τους (3-4 μήνες) στο εξωτερικό, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS 2013-2014.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
- Ενδιαφέρον για μετακίνηση σε Ίδρυμα με το οποίο το Ε.Α.Π. να έχει ενεργή Διμερή Συμφωνία για το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών, σε διδακτορικό πάντα επίπεδο.
- Σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα καθηγητή και της τριμελούς επιτροπής.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως συμβουλευτούν τις αντίστοιχες συνδέσεις στην ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ» και αποστείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Βιογραφικό
- Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου ή σχετικής αναλυτικής βαθμολογίας
- Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών
- 1 ή 2 συστατικές επιστολές (ξεχωριστή μοριοδότηση ανά συστατική)
- Αποδεικτικά αλληλογραφίας με το προτεινόμενο ίδρυμα υποδοχής από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα αποδοχής του υποψηφίου για την εκπόνηση της έρευνας και χρήση των εγκαταστάσεων (εργαστήρια, βιβλιοθήκη) υπό την επίβλεψη σχετικού με το αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής καθηγητή του ιδρύματος.
- Επιστολή κινήτρου (έως μια σελίδα Α4)

τόσο ταχυδρομικά στο ΕΑΠ, Τμήμα Εκπαίδευσης/ Γραφείο ERASMUS (υπόψη κας. Καφέζα), όσο και ηλεκτρονικά στο erasmus@eap.gr εντός των προθεσμιών.

Ως προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013 (αποστολή e-mail/ σφραγίδα ΕΛΤΑ).
 

Σεπ. 2013 - Υποβολή Αιτήσεων ERASMUS 2013- 2014 (ΔΠ)

Καλούνται τα μέλη ΔΠ του ΕΑΠ (μόνιμοι/ Ι.Δ.Α.Χ.) όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS 2013-2014 ("Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση").

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως επισκεφθούν τις αντίστοιχες συνδέσεις στην ενότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ και αποστείλουν την ανάλογη αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά - τόσο ταχυδρομικά στο ΕΑΠ, Τμήμα Εκπαίδευσης/ Γραφείο ERASMUS πόψη κας. Καφέζα), όσο και ηλεκτρονικά στο erasmus@eap.gr.

Ως προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013 (σφραγίδα ΕΛΤΑ).

Σεπ. 2013 - Υποβολή Αιτήσεων ERASMUS 2013- 2014 (ΔΕΠ/ΣΕΠ)

Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ του ΕΑΠ όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS 2013-2014 ("Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία" ή "Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση").

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως επισκεφθούν τις αντίστοιχες συνδέσεις στην ενότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ και αποστείλουν την ανάλογη αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά - τόσο ταχυδρομικά στο ΕΑΠ, Τμήμα Εκπαίδευσης/ Γραφείο ERASMUS πόψη κας. Καφέζα), όσο και ηλεκτρονικά στο erasmus@eap.gr.

Ως προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2013 (σφραγίδα ΕΛΤΑ).

Σεπ. 2013 - Υποβολή Αιτήσεων ERASMUS 2013- 2014 (Μεταπτυχιακοί)

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας και θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν τμήμα της έρευνας τους (2-3 μήνες) στο εξωτερικό, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS 2013-2014.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
- Ενδιαφέρον για μετακίνηση σε Ίδρυμα με το οποίο το Ε.Α.Π. να έχει ενεργή Διμερή Συμφωνία για το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών, σε μεταπτυχιακό πάντα επίπεδο.
- Σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα καθηγητή και της Επιτροπής Κρίσης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως συμβουλευτούν τις αντίστοιχες συνδέσεις στην ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ» και αποστείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά - τόσο ταχυδρομικά στο ΕΑΠ, Τμήμα Εκπαίδευσης/ Γραφείο ERASMUS (υπόψη κας. Καφέζα), όσο και ηλεκτρονικά στο erasmus@eap.gr.

Ως προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 (σφραγίδα ΕΛΤΑ).

Φεβ. 2013 - Συμπληρωματική Υποβολή Αιτήσεων ERASMUS 2013- 2014

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προκηρύσσει συμπληρωματική περίοδο υποβολής αιτήσεων  προπτυχιακών φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS 2013-2014.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμβουλευτούν την ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΕΝΤΥΠΑ» και, εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις τρείς πρώτες Θ.Ε. των Π.Σ. τους και έχουν αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής που τους ενδιαφέρει, να αποστείλουν ταχυδρομικά την αίτηση ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διεύθυνση:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Εκπαίδευσης/ Γραφείο ERASMUS (υπόψη κας. Καφέζα)
Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26 335
Περιβόλα, Πάτρα

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει επίσης να σταλούν ηλεκτρονικά στο erasmus@eap.gr

Ως προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής και στις 2 περιπτώσεις (ταχυδρομική, βάση σφραγίδας ΕΛΤΑ, αλλά και ηλεκτρονική αποστολή) ορίζεται η Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013.


Ιαν. 2013 - Υποβολή Αιτήσεων ERASMUS 2013- 2014 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ)

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS 2013-2014. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμβουλευτούν τις αντίστοιχες συνδέσεις στην ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ» και να αποστείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο ΕΑΠ, Τμήμα Εκπαίδευσης/ Γραφείο ERASMUS - υπόψη κας. Καφέζα (τόσο ταχυδρομικά όσο και ηλεκτρονικά στο erasmus@eap.gr).
Ως προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 (σφραγίδα ΕΛΤΑ).

Σημειώστε πως:
Στο πλαίσιο του Erasmus 2013-2014, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι διδάσκοντες (ΔΕΠ-ΣΕΠ) του ΕΑΠ θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για υποτροφία και διδασκαλία αντίστοιχα, το Σεπτέμβριο του 2013.


Σεπ. 2012 - Υποβολή Αιτήσεων ERASMUS 2012- 2013 (ΔΕΠ/ΣΕΠ)

Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ/ ΣΕΠ του ΕΑΠ όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS 2012-2013 ("Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία" ή "Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση").

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως επισκεφθούν τις αντίστοιχες συνδέσεις στην ενότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ και αποστείλουν την ανάλογη αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά - τόσο ταχυδρομικά στο ΕΑΠ, Τμήμα Εκπαίδευσης/ Γραφείο ERASMUS πόψη κας. Καφέζα), όσο και ηλεκτρονικά στο erasmus@eap.gr.

Ως προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012 (σφραγίδα ΕΛΤΑ).

 
Σεπ. 2012 - Υποβολή Αιτήσεων ERASMUS 2012- 2013 (Μεταπτυχιακοί)

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας και θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν τμήμα της έρευνας τους (2-3 μήνες) στο εξωτερικό, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS 2012-2013.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
- Ενδιαφέρον για μετακίνηση σε Ίδρυμα με το οποίο το Ε.Α.Π. να έχει ενεργή Διμερή Συμφωνία για το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών, σε μεταπτυχιακό πάντα επίπεδο.
- Σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα καθηγητή.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως συμβουλευτούν τις αντίστοιχες συνδέσεις στην ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ» και αποστείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά - τόσο ταχυδρομικά στο ΕΑΠ, Τμήμα Εκπαίδευσης/ Γραφείο ERASMUS πόψη κας. Καφέζα), όσο και ηλεκτρονικά στο erasmus@eap.gr.

Ως προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 (σφραγίδα ΕΛΤΑ).

Ιαν. 2012 - Υποβολή Αιτήσεων ERASMUS 2012- 2013

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS 2012-2013. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να συμβουλευτούν τις αντίστοιχες συνδέσεις στην ενότητα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ» και να αποστείλουν την αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο ΕΑΠ, Τμήμα Εκπαίδευσης/ Γραφείο ERASMUS - υπόψη κας. Καφέζα (τόσο ταχυδρομικά όσο και ηλεκτρονικά στο erasmus@eap.gr). Ως προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012.

Σημειώστε πως:
Στο πλαίσιο του Erasmus 2012-2013, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι διδάσκοντες (ΔΕΠ-ΣΕΠ) του ΕΑΠ θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, για υποτροφία και διδασκαλία αντίστοιχα, το Σεπτέμβριο του 2012.


Ιουλ. 2011 - Συνέδρια- Ημερίδες Ενημέρωσης ERASMUS

Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατα Συνέδρια- Ημερίδες Ενημέρωσης ERASMUS, μέσω τις ιστοσελίδας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Δεκ. 2010 - Κινητικότητα Φοιτητών και Διδασκόντων

Καλούνται οι φοιτητές/τριες και οι διδάσκοντες του ΕΑΠ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, παρακαλούνται να επισκεφθούν τις αντίστοιχες συνδέσεις στις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ, και να αποστείλουν στο Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΑΠ (email: erasmus@eap.gr) την αίτηση ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

Δεκ. 2009 - Κινητικότητα Φοιτητών και Διδασκόντων

Καλούνται οι φοιτητές/τριες και οι διδάσκοντες του ΕΑΠ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, παρακαλούνται να επισκεφθούν τις αντίστοιχες συνδέσεις στις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ, και να αποστείλουν στο Τμήμα Εκπαίδευσης του ΕΑΠ (email: erasmus@eap.gr) την αίτηση ενδιαφέροντος.

Νοε. 2009 - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2010 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.php (βλ. και www.iky.gr ).

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων όσον αφορά το Erasmus είναι:

Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα 26 Φεβρουαρίου 2010

Εντατικά προγράμματα 12 Μαρτίου 2010

Φοιτητική κινητικότητα για σπουδές και πρακτική άσκηση και κινητικότητα προσωπικού (διδασκαλία και επιμόρφωση προσωπικού) 12 Μαρτίου 2010

Τα ποσά χρηματοδότησης που αναφέρονται στο Call αποτελούν τα maxima, ενώ η Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ ανακοινώνει τα ποσά που θα χορηγηθούν για τις αποκεντρωμένες δράσεις που διαχειρίζεται στην Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, που αναμένεται να δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο 2009.

Οκτ. 2009 - Σύστημα ECTS & DS

Το ΕΑΠ σε συνεργασία με τον εθνικό φορέα ERASMUS (IKY) διοργανώνει την Παρασκευή 30 Οκτ. ημερίδα ενημέρωσης για το πιστωτικό σύστημα εκπαιδευτικών μονάδων ECTS και το DS (Diplome Suppliment).

Δεκ. 2008 - Κινητικότητα Φοιτητών

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του ΕΑΠ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο πρόγραμμα κινητικότητας για το ακαδημαικό έτος 2009-2010. Η πρόσκληση απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ΕΑΠ. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο εξωτερικό (που αντιστοιχούν σε μία ΘΕ του ΕΑΠ) με την προοπτική της πλήρους αναγνώρισης ή να εκπονήσουν μέρος της διπλωματικής εργασίας τους ή του διδακτορικού τους σε συνεργαζόμενο ευρωπαικό πανεπιστήμιο, παρακαλούνται να διαβάσουν το αρχείο για φοιτητές στις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΝΤΥΠΑ και να αποστείλουν στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΑΠ την αίτηση ενδιαφέροντος. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 13 Μαρτίου 2009.

Οκτ. 2008 - Πρόσκληση Υποβολής Εντατικών Προγραμμάτων

Κάθε μέλος ΔΕΠ / ΣΕΠ του ΕΑΠ μπορεί να υποβάλλει αίτηση βάσει σχεδίου στο Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του ΕΑΠ για την ένταξή του στο πρόγραμμα Erasmus -IP, με καταληκτική ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2009. Η πρώτη περίοδος επιλεξιμότητας είναι από την 1 Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι την 31 Αυγούστου 2010.

Οκτ. 2008 - Πρόσκληση Υποβολής Διμερών Συμφωνιών

Καλούνται οι διδάσκοντες (μέλη ΔΕΠ, ΣΕΠ) να υποβάλλουν πρόταση Διμερών Συμφωνιών (Bilateral Agreement) με ίδρυμα του εξωτερικού, το οποίο επιθυμούν να επισκεφθούν οι ίδιοι (για διδασκαλία) ή οι φοιτητές τους (για παρακολούθηση μαθημάτων), την ακ. περίοδο 2009-2010. Καταληκτική Ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2009.

Μαι. 2008 - Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια 2008-2010

Το ΕΑΠ έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2010 με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Ιαν. 2008 - Πρόσκληση Υποβολής Εντατικών Προγραμμάτων

Κάθε μέλος ΔΕΠ / ΣΕΠ του ΕΑΠ μπορεί να υποβάλλει αίτηση βάσει σχεδίου στο Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του ΕΑΠ για την ένταξή του στο πρόγραμμα Erasmus -IP, με καταληκτική ημερομηνία 14 Μαρτίου 2008.
Η πρώτη περίοδος επιλεξιμότητας είναι από την 1 Σεπτεμβρίου 2008 μέχρι την 31 Αυγούστου 2009.

Ιαν. 2008 - Πρόσκληση Υποβολής Διμερών Συμφωνιών

Καλούνται οι διδάσκοντες (μέλη ΔΕΠ, ΣΕΠ) να υποβάλλουν πρόταση Διμερών Συμφωνιών (Bilateral Agreement) με ίδρυμα του εξωτερικού, το οποίο επιθυμούν να επισκεφθούν οι ίδιοι ή οι φοιτητές τους, την ακ. περίοδο 2008-09. Καταληκτική Ημερομηνία 14-Μαρ-2008.

Οκτ. 2007 - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
1987 - 2007, 20 χρόνια πρόγραμμα ERASMUS

Τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας γιορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου την ημέρα Erasmus